Portfolio 2017

Tel Aviv

Portfolio 2019

Tel Aviv  //  Paris  //  Ramat Gan // 
Haifa  //  Ra'anana

Portfolio 2021

Rehovot  //  Tel Aviv //  Yavne  // Beer Sheva // Neve Yarak

Portfolio 2018

Tel Aviv  //  Saint Petersburg  //  Haifa

Portfolio 2020

Tel Aviv  //  Be'er Sheva  //  Haifa  //  Ashdod  //  Ramat HaGolan  //  Kibbutz Huldah  //  Kfar Yona